۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

باز زی

دلم می خواست اینجا بدون رنگ باشد .تا هر وقت که دلم بخواهد همین جوری بماند . با سفیدی ، با بی تاثیری با پاک کردن با حذف کردن با از یاد بردن با تظاهر نشدن با زود لکه دار شدن و مشخص شدن با پنهان نکردن آلودگی ها در ضمیرم در خوردم در زندگی ام همگام شدن راضی ترم الان .